7Stars Engineering

บริษัท เซเว่นสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

7Stars Engineering

ออกแบบและการผลิตขึ้นรูปโลหะ สแตนเลส สังกะสี หลากหลายรูปแบบ การติดตั้งเครื่องจักรและโครงสร้าง

About us

WHO WE ARE?

บริษัท เซเว่นสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105558167725
ทุนจดทะเบียน 4,800,000.00-

บริษัท เซเว่นสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558
ดำเนินธุรกิจการออกแบบและการผลิตขึ้นรูปโลหะ สแตนเลส สังกะสี หลากหลายรูปแบบ การ ติดตั้งเครื่องจักรและโครงสร้าง รวมถึงการออกแบบระบบพ่นสี ชุบสี และเตาอบสี รวมทั้งงาน ทำความสะอาดและงานบำรุงรักษาเครื่องจักร

Our Service

บริษัท เซเว่นสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิตและติดตั้ง ระบบต่างๆในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งงานดังกล่าวประกอบด้วย

Service

WHAT WE DO...

งานออกแบบ/งานเขียนแบบ

DESIGN & DRAWING WORK

ระบบพ่นสี

PAINT LINE SYSTEM

ระบบการลำเลียง

CONVEYOR SYSTEM

ผลิต/ติดตั้งงานด้านโครงสร้าง

STEEL STRUCTURE FAB. & INSTALL

งานท่อ/สิ่งอำนวยความสะดวก

PIPING WORK & FACILITY

ชิ้นส่วนเครื่องจักร

MACHINE PARTS

งานไฟฟ้า

ELECTRICAL WORK

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

MAINTENANCE SERVICE

งานทำความสะอาด

CLEANING WORK

Project Reference

ประสบการณ์ทำงานและผลงานที่ผ่านมา

Professional

since 2015

Our Clients

ลูกค้าที่น่าประทับใจของเรา ที่เรามีความสุขในการทำงานด้วย!

Engine by shopup.com